เอสซีจี
เคมิคอลส์

CARPAL TUNNEL RETRACTOR

เครื่องมือผ่าตัดพังผืดจากพลาสติก พลิกโฉม
เครื่องมือผ่าตัด โดยการเปลี่ยนจากโลหะเป็น
พลาสติก เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ปลอดภัย

รายละเอียด

เอสซีจี
เคมิคอลส์

CARPAL TUNNEL RETRACTOR

เครื่องมือผ่าตัดพังผืดจากพลาสติก พลิกโฉม
เครื่องมือผ่าตัด โดยการเปลี่ยนจากโลหะเป็น
พลาสติก เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ปลอดภัย

รายละเอียด

ธุรกิจเอสซีจี

SCG ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

(SCG BUILDING MATERIALS)

รายละเอียด

SCG ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

(SCG BUILDING MATERIALS)

รายละเอียด

SCG ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

(SCG BUILDING MATERIALS)

รายละเอียด

สรุปผลการดำเนินงาน

ภาพรวมธุรกิจของเอสซีจี

มีรายได้จากการขาย 439,614 ล้านบาท EBITDA
82,690 ล้านบาท และมีกำไรสำหรับปี 45,400 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 จากปีก่อน จากธุรกิจเคมีภัณฑ์...

รายละเอียด

ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

มีรายได้จากการขาย 439,614 ล้านบาท EBITDA
82,690 ล้านบาท และมีกำไรสำหรับปี 45,400 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 จากปีก่อน จากธุรกิจเคมีภัณฑ์...

รายละเอียด

เอสซีจี เคมิคอลส์

มีรายได้จากการขาย 439,614 ล้านบาท EBITDA
82,690 ล้านบาท และมีกำไรสำหรับปี 45,400 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 จากปีก่อน จากธุรกิจเคมีภัณฑ์...

รายละเอียด

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

มีรายได้จากการขาย 439,614 ล้านบาท EBITDA
82,690 ล้านบาท และมีกำไรสำหรับปี 45,400 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 จากปีก่อน จากธุรกิจเคมีภัณฑ์...

รายละเอียด

แนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
เอสซีจี

กรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของเอสซีจี อ้างอิงมาจากแนวทางการดำเนินการ
ในระดับสากลซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี รายละเอียด


more info